CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG 149 người xem

Chưa có công việc nào đang tuyển dụng

CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

 Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Hoạt động của Công ty bao gồm:

Kinh doanh bảo hiểm gốc:

 • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;
 • Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không;
 • Bảo hiểm xe cơ giới;
 • Bảo hiểm cháy, nổ;
 • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;
 • Bảo hiểm trách nhiệm chung;
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
 • Bảo hiểm nông nghiệp.

Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất.

Giám định tổn thất.

Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.

Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật.

 Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin
 • Địa chỉ Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Liên hệ với chúng tôi